Съветът на настоятелите на основание чл. 24 от Устава на Училищното настоятелство свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на 18 април 2018 год. (сряда), от 17.30 ч. в сградата на СОУ „Саво Савов“ гр. Пирдоп при следния дневен ред:

1.Предложения за спонсориране;

2.Приемане на нови и освобождаване на настоящи членове на Училищното настоятелство;

3.Разни.

Приканваме да участват всички родители и граждани, които биха искали да станат членове на Настоятелството, за да подкрепим усилията на педагогическото ръководство на гимназията за подобряване условията за провеждане на учебния процес на нашите деца.

От Съвета на настоятелите