ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на Училищното настоятелство при СОУ „Саво Савов” гр. Пирдоп

Съветът на настоятелите на основание чл. 24 от Устава на Училищното настоятелство свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на 20 февруари 2019 год. (сряда), от 17.30 ч. в сградата на СОУ „Саво Савов“ гр. Пирдоп при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Училищното настоятелство за 2017-18 г.
  2. Финансов отчет на Училищното настоятелство за 2017-18 г.
  3. Вземане на решение относно продължаване функционирането и съществуването на Училищното Настоятелство.
  1. Приемане на нови и освобождаване на настоящи членове на Училищното настоятелство.
  1. Избор на нов Съвет на настоятелите, съгласно чл. 33 от Устава на Училищното настоятелството.
  1. Разни.

Приканваме да участват всички родители и граждани, които биха искали да станат членове на Настоятелството, за да подкрепим усилията на педагогическото ръководство на гимназията за подобряване условията за провеждане на учебния процес на нашите деца.

От Съвета на настоятелите