Проекти

Учебна 2023/2024 год.

Училища посланици на Европейския парламент

* * *

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

* * *

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

* * *

НП „Ученически олимпиади и състезания“

* * *

„Презареди бъдещето си“

* * *

FIRST® LEGO® League Challenge

* * *